O turystyce kulturowej słów kilka…

Szlak Piastowski jest flagowym przykładem produktu turystycznego o wysokim potencjale kulturowym. Jak skutecznie zarządzać tą właśnie gałęzią turystyki? Przed jakimi wyzwaniami stoją badacze kultury, zarządzania turystyką, akademiccy dydaktycy oraz autorzy koncepcji produktów turystyki kulturowej? Co mogą zrobić i jakie kierunki działania obrać zarządcy miejsc, obiektów i atrakcji, w tym także reprezentanci organów samorządowych zajmujących się turystyką i jej promocją, właściciele i merytoryczni pracownicy biur podróży? Odpowiedzi na te pytania dostarcza najnowsza, dwutomowa publikacja „Zarządzanie w turystyce kulturowej” Armina Mikosa v. Rohrscheidt.

Turystyka kulturowa to podróżowanie w czasie wolnym...

...do którego uczestników motywuje chęć konfrontacji z walorami stworzonymi przez człowieka (zabytkami, tradycjami, sztuką, miastami, krajobrazami itd.), dziedzictwem własnej i obcych kultur oraz ich współczesnymi przejawami. Rdzeniem jej oferty jest poznawanie tak rozumianej kultury i jej osobiste doświadczanie, a najlepiej czynne uczestnictwo. Twórcami programów takich doświadczeń dla turystów są zarządcy turystyki w jej obszarach docelowych, sami gospodarze zwiedzanych miejsc i obiektów, instytucje kultury i edukacji, właściciele i pracownicy wyspecjalizowanych biur podróży, organizatorzy imprez kulturalnych przyciągających turystów, popularyzatorzy dziedzictwa. Turystyczna odmiana kontaktu z dziedzictwem i uczestnictwa w kulturze ma swój specyficzny wymiar: w jej ramach są one realizowane w sposób nieprzymuszony i w wybranym przez uczestnika trybie. Turystykę kulturową można realizować zarówno w wycieczkach grupowych, jak i indywidualnie, podróżując po szlakach kulturowych, korzystając z gotowych pakietów miejskich czy kreatywnych, jeżdżąc na cykliczne imprezy np. artystyczne lub eksplorując miejscowości lub całe obszary w ramach autonomicznych programów.

Otwarta książka (fot. Lidia Łączny)

Po co i jak zarządzać tą dziedziną turystyki?

Celem zarządzania w turystyce kulturowej jest opracowywanie dla zaangażowanych w nią podmiotów spójnych strategii tworzenia i rozwijania szczegółowych programów obszarowych lub tematycznych, jednorazowych lub cyklicznych projektów oraz trwałych produktów (jak wycieczki), a także utrzymywanie satysfakcjonujących relacji z turystami jako jej uczestnikami. Wszystkie te strategie (choć w różnych proporcjach) powinny łączyć elementy zarządzania dziedzictwem i organizacji życia kulturalnego w docelowych obszarach podróży turystów z elementami organizacji społecznej i lokalnego zarządzania turystyką, wykorzystując typowe dla każdej z tych dziedzin, sprawdzone i nowe podejścia, metody i instrumenty.

Dwa tomy gotowych rozwiązań i szczegółowych podpowiedzi

Książka stanowi integralną całość – jednak obydwa jej tomy mają po części różnych adresatów. Pierwszy tom opisuje i analizuje konteksty i uwarunkowania zarządzania w turystyce kulturowej, wszystkie ważniejsze grupy uczestników procesów zarządczych i ich wzajemne relacje oraz potencjalne konflikty między nimi. Obszary działań menedżerów i wyzwania stojące przed nimi opisano w kontekście czterech klasycznych funkcji zarządzania (planowanie, organizowania, kierowanie i kontrolowanie), uzupełniając je o problematykę zarządzania typowymi konfliktami i zarządzania kryzysowego. Osobny rozdział poświęcony podejściom i koncepcjom zarządzania wykorzystywanym w turystyce kulturowej kończy autorska integralna koncepcja zarządzania organizacjami skoncentrowanymi na tym obszarze działań. Następnie szeroko omówiono dziewięć strategii najczęściej stosowanych przez tę grupę organizacji dla zarządzania własną ofertą turystyczną. Kolejna grupa analiz dotyczy założeń koncepcyjnych i sposobów zarządzania w nowych formach turystyki kulturowej, zyskujących na popularności w ostatnich latach. Tom zamyka rozdział poświęcony zarządzaniu turystyką kulturową w najbliższej przyszłości, obejmujący m.in. analizę głównych trendów popytowych i wyzwań stojących przed jej menedżerami, szeroki opis głównych komponentów jej marketingu oraz i rekomendacje dotyczące wykorzystywania i wprowadzania nowoczesnych narzędzi zarządzania ofertą oraz technologii w obszarze komunikacji, kreowania doświadczeń i interpretacji dziedzictwa.

Okładki dwóch tomów książki pt. "Zarządzanie w turystyce kulturowej" (fot. Lidia Łączny)

Drugi tom obejmuje szczegółowe analizy zarządzania biurami podróży organizującymi wycieczki kulturowe, turystyką kulturową w miejscowościach i mikroregionach, zarządzania cyklicznymi eventami kulturowymi przyciągającymi turystów, zarządzania turystyką kulturową w ramach większej oferty organizacji turystycznych i szerszych działań podejmowanych przez samorządy, a także zarządzania funkcją turystyczną muzeów, centrów interpretacji dziedzictwa, zabytków, obiektów sakralnych i ekomuzeów. Zawiera on kilkadziesiąt studiów przypadków i setki szczegółowych rekomendacji, które menedżerowie i liderzy organizacji mogą wykorzystać zarówno w tworzeniu długofalowych strategii, jak i w swojej codziennej pracy.

Szczegółowy spis treści książki można znaleźć tutaj. Książkę można nabyć u Wydawcy:

 

źródło: turystykakulturowa.eu, Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

Zapisz się na newsletter