Deklaracja dostępności

Wygasa

Deklaracja dostępności

WSTĘP

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (w skrócie UMWW):
- telefon: +48 61 626 66 66,
- e-mail: kancelaria@umww.pl,
- adres korespondencyjny: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szlaku Piastowskiego

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-15.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa Szlaku Piastowskiego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, gdyż zawiera teksty, zdjęcia, dokumenty oraz filmy, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia, czyli przed wejściem w życie ww. ustawy.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODY OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17.
 • Data ostatniego przeglądu: 2024-03-28.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Piechocki, e-mail: krzysztof.piechocki@umww.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 61 626 68 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – więcej.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO:

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Dostępność wejścia:

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony al. Niepodległości. Drzwi obrotowe oraz równolegle zamontowane drzwi otwierane przyciskiem dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dostępność parkingu:

Przy budynku od ul. św. Barbary wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się z ochroną budynku pod numerem telefonu umieszczonym na elewacji – naprzeciwko miejsc parkingowych.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia oraz ścieżki fakturowe dla osób niewidomych. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

W pobliżu budynku zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej o nazwie „Urząd Marszałkowski”. Do Urzędu można dojechać autobusem numer 168, 169 i 171.

Dostępność budynku:

Przed drzwiami wejściowymi do budynku zamontowany jest znacznik TOTUPOINT, wskazujący wejście główne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz informujący o układzie przestrzennym kondygnacji 0 i 1 budynku. W budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się tyflomapa informująca o układzie przestrzennym budynku. Na parterze budynku, na wprost wejścia głównego znajduje się Punkt Informacyjny, obsługiwany przez posługującego się językiem migowym pracownika oraz wyposażony w pętlę indukcyjną.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia zespół czterech wind osobowych dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami z informacją głosową, zlokalizowanych w holu głównym. Wybieranie odpowiedniej kondygnacji odbywa się poprzez panele dotykowe zlokalizowane po obu stronach czterech wind. Panel przyzywowy windy posiada przycisk dogodny dla osób ze szczególnymi potrzebami. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na pierwszą kondygnację oznakowane dotykowo i kontrastowo w sposób ułatwiający poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Na pierwszej kondygnacji znajduje się Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, wyposażony w pętlę indukcyjną oraz dostęp do tłumaczenia języka migowego online.

Na kondygnacji 0 oraz na kondygnacjach od 2 do 11 znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system przywoławczy (dzwonki). Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie 0 są opisane dotykowo.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ma wypracowane procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w holu głównym.

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

Dostępność wejścia

Wejście dla klientów i pracowników do kompleksu budynków to główne wejście w budynku A. Wejścia B i C są tymczasowo zamknięte. Przed budynkami A i C biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy, oznakowany liniami naprowadzającymi. Odchodząc prostopadle od ulicy, wchodzi się na plac, na którym znajduje się 5 drzew i pasy zieleni. Dalej jest 6 stopni oznaczonych kontrastowo. Po lewej stronie znajduje się podjazd z poręczami.

Przed samym budynkiem są kolejne schody (6 stopni). Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo. Można ominąć schody, kierując się w lewo, w stronę parkingu urzędu przy bocznej ścianie budynku. Wejście od strony parkingu na podest prowadzący do drzwi wejściowych jest dostosowane dla wózków. Na podest można dostać się także po 6 stopniach od ul. Ojca Honoriusza Kowalczyka. Pierwszy i ostatni stopień jest oznaczony kontrastowo.

Drzwi w budynku A są przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem. Drzwi otwierają się automatycznie.

Dostępność parkingu

Przy kompleksie budynków znajdują się ogólnodostępne parkingi z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku

Za drzwiami wejściowymi jest przedsionek z dostępnym polem manewrowym. Po lewej stronie znajduje się portiernia. Wejście przez drugie drzwi przeszklone, oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem otwierane automatycznie do holu, w którym znajdują się prostokątne filary (trzy po lewej i trzy po prawej stronie).

W holu po prawej stronie jest punkt informacyjny, do którego można się zgłosić po wejściu do budynku. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej. Obsługa klientów odbywa się w wyznaczonym miejscu. W punkcie informacyjnym w holu jest pętla indukcyjna.

W holu po prawej stronie znajdują się 2 windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Z holu na antresolę i wyższe piętra prowadzi klatka schodowa z poręczami po obu stronach.

W budynkach A i C znajdują się także klatki schodowe i windy (przy łączniku budynków B i C winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością). Klienci mogą poruszać się łącznikami pomiędzy budynkami (budynki A i B – na 5 piętrach, budynki B i C – na parterze i 3 piętrach).

W łączniku B i C na parterze i 1. piętrze brak barier architektonicznych, na 2. i 3. piętrze znajdują się schody. Przy schodach są platformy dla osób z niepełnosprawnością. Platformy są oznaczone i wyposażone w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W przejściu pomiędzy budynkami B i C znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Pomiędzy łącznikami w budynku na każdym piętrze znajdują się szklane drzwi oznaczone pasami ostrzegawczymi kontrastującymi z otoczeniem.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze w holu i na 1. piętrze na antresoli. Przewijak dla dzieci jest w toalecie na parterze.

Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Oznakowania w języku Braille’a są w windach i przy wejściach do toalet.

Pokój cichej obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami jest w holu budynku A przy punkcie informacyjnym.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Do kompleksu budynków przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań można dojechać tramwajem i autobusem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca, kliknij w link kliknij w link.

ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Kościuszki. Wejście do budynku znajduje się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia oraz ścieżki oznaczone fakturowo. Wejście drzwiami, które otwierają się automatycznie. Drzwi są otwierane prawym skrzydłem, możliwość otwierania lewego skrzydła.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wzdłuż ulicy, przy której mieści się budynek znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. Za drzwiami wejściowymi znajduje się przedsionek w którym zlokalizowana jest portiernia. Do budynku prowadzą, od miejsca postojowego oraz od wejścia od strony ul. Kościuszki, znaczniki poziome.

Dostępność na pierwszą kondygnację dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest poprzez platformę schodową.

W budynku na pierwszej kondygnacji znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest w przedsionku przy wejściu głównym.

Do siedziby można dojechać autobusem i tramwajem. W celu dokładnego zlokalizowania miejsca kliknij w kliknij w link.

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Piekary. Drzwi rozsuwają się automatycznie i znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Drzwi są oszklone i oklejone taśmą kontrastową, aby były widoczne dla osób słabowidzących. Wejście jest ogólnodostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.

Dostępność parkingu

Przy budynku znajduje się niewielki parking na 6 miejsc, należący do administratora budynku (WZGKiAM) gdzie nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Obok znajdują się dwa płatne parkingi.


W niewielkiej odległości od budynku na al. Marcinkowskiego znajduje się przystanek tramwajowy (ok. 250 m).

Dostępność budynku

Przy drzwiach wejściowych znajduje się stanowisko ochrony budynku, w którym zamontowana została pętla indukcyjna. W budynku znajdują się 2 windy osobowe. Przyciski windy przyzywającej (jak i w środku windy) posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych oraz informacje głosowe dotyczących danego piętra. Krawędzie schodów na każdym piętrze (pierwszy i ostatni stopień) są oznaczone taśmą kontrastującą i antypoślizgową.

W budynku na I piętrze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w system przywoływania pomocy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dla potrzeb ewakuacji zapewniona jest sygnalizacja dźwiękowa i świetlna.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danego pokoju znajdującego się na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na dane piętro. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest przy wejściu głównym

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

W każdej z lokalizacji Urzędu znajduje się tablica informacyjna oraz punkt informacyjny lub portiernia. Na tablicy umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych Urzędu znajdujących się w budynku wraz z numerami pięter i pokoi. W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w punkcie informacyjnym lub na portierni.

Na stronie internetowej UMWW znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w Polskim Języku Migowym oraz w tekście odczytywanym maszynowo.

Na stronie internetowej UMWW znajduje się informacja o zakresie działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Informacje o dostępie do usługi znajdują się na stronie internetowej UMWW.

Na wniosek osoby uprawnionej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapewnia dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną w formie określonej w tym wniosku.

DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTÓW SZLAKU PIASTOWSKIEGO

Informacja nt. dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego z terenu województwa wielkopolskiego dostępna jest w zakładce Dostępność.

Trasa: Polska gra o tron - wybitni Piastowie

Wygasa

Witaj Przyjacielu! Jam Jest Przemysł II, król Polski. Ze mną poznasz miejsca, w których zaczynała się historia Twojego kraju. Pokażę Tobie, co było potrzebne, by zbudować państwo i jak należało go bronić. Gotowy do drogi? Zatem ruszajmy!!!

Brzmi intrygująco, prawda? Tak może rozpocząć się turystyczna przygoda na Szlaku Piastowskim na jednej z jego wiodących tras tematycznych. Zapraszamy w podróż, której tematem przewodnim będzie „Piastowska gra o tron” i niezwykłe biografie wybitnych Piastów.

Trasa: Jak Piastowie wyłonili się z mroku dziejów

Wygasa

Dawniej ludzie wyjaśniali sobie świat za pomocą opowieści. Zanim spisano historię, także ona była przekazywana z ust do ust, a potem zapisywana przez kronikarzy. Władcy i ważne wydarzenia byli bardziej bohaterami ludzkiej wyobraźni, niż przedmiotem wykładu. To pozwalało ludziom zrozumieć ich cele uznać ich za bliskich sobie i odczuć, że oni także należą do tego samego „świata”. Wiele z takich opowieści, w tym niejedna znana większości Polaków, ma swoje historyczne źródło w historii Piastów. Szlak Piastowski pozwala ożyć opowieściom, daje przemówić ich bohaterom, a swoich gości zaprasza do miejsc, o których one opowiadają. 

Trasa: Historie z głębi ziemi

Wygasa

Każdy, kto jest zainteresowany tym, jakie historie i artefakty skrywa ziemia, na tej trasie tematycznej Szlaku Piastowskiego, powinien w pełni zaspokoić swoją ciekawość.  Wiedzie ona przez miejsca ważnych odkryć archeologicznych  i łączy je w spójną całość. Jak rozpocząć podróż do warstw ziemi?

Trasa: Skąd się biorą mnisi i czego nas nauczyli

Wygasa

Szlak Piastowski to przestrzeń największej koncentracji historycznych klasztorów polskich. W wielu z nich nadal kultywowane jest życie zakonne, choć często już przez inne wspólnoty. To tu działał Gall Anonim – kronikarz dziejów państwa polskiego i mnich benedyktyński. Tu otrzymujemy zaproszenie niezwykłą podróż do czasów mnichów, którzy oprócz tego, że czcili Boga, zakładali nowe wsie, ogrody i zakłady rzemieślnicze, tworzyli polską i regionalną kulturę.

Kalendarium wydarzeń

Nie znaleziono żadnych wydarzeń

Zapisz się na newsletter