Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szlaku Piastowskiego

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Sportu i Turystyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szlaku Piastowskiego

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Szlaku Piastowskiego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, gdyż zawiera teksty, zdjęcia, dokumenty oraz filmy, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia, czyli przed wejściem w życie ww. ustawy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17.
 • Data ostatniego przeglądu: 2022-01-19.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Krzysztof Piechocki (e-mail: krzysztof.piechocki@umww.pl, telefon: 61 626 68 59).

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Departament Sportu i Turystyki
 • adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań
 • e-mail: ds.sekretariat@umww.pl
 • telefon: 61 626 68 40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dostępność wejścia:

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony al. Niepodległości. Drzwi obrotowe oraz równolegle zamontowane drzwi otwierane przyciskiem dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu:

Przy budynku od ul. św. Barbary wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się z ochroną budynku pod numerem telefonu umieszczonym na elewacji – naprzeciwko miejsc parkingowych.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

Dostępność budynku:

Na parterze budynku, na wprost wejścia głównego znajduje się Punkt Informacyjny, obsługiwany przez posługującego się językiem migowym pracownika oraz wyposażony we wspomagającą słuch pętlę indukcyjną.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia zespół czterech wind osobowych z informacją głosową, zlokalizowanych w holu głównym. Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych. Winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest oznakowana. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na I kondygnację, oznakowane w sposób ułatwiający poruszanie się osobom ze schorzeniami narządu wzroku oraz osobom starszym.

Na kondygnacji 0 oraz na kondygnacjach od 2 do 11 znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone w system przywoławczy (dzwonki).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w holu głównym.

Dostępność obiektów Szlaku Piastowskiego

Informacja nt. dostępności obiektów Szlaku Piastowskiego z terenu województwa wielkopolskiego dostępna jest tutaj.

Witaj Przyjacielu! Jam Jest Przemysł II, król Polski. Ze mną poznasz miejsca, w których zaczynała się historia Twojego kraju. Pokażę Tobie, co było potrzebne, by zbudować państwo i jak należało go bronić. Gotowy do drogi? Zatem ruszajmy!!!

Brzmi intrygująco, prawda? Tak może rozpocząć się turystyczna przygoda na Szlaku Piastowskim na jednej z jego wiodących tras tematycznych. Zapraszamy w podróż, której tematem przewodnim będzie „Piastowska gra o tron” i niezwykłe biografie wybitnych Piastów.

Dawniej ludzie wyjaśniali sobie świat za pomocą opowieści. Zanim spisano historię, także ona była przekazywana z ust do ust, a potem zapisywana przez kronikarzy. Władcy i ważne wydarzenia byli bardziej bohaterami ludzkiej wyobraźni, niż przedmiotem wykładu. To pozwalało ludziom zrozumieć ich cele uznać ich za bliskich sobie i odczuć, że oni także należą do tego samego „świata”. Wiele z takich opowieści, w tym niejedna znana większości Polaków, ma swoje historyczne źródło w historii Piastów. Szlak Piastowski pozwala ożyć opowieściom, daje przemówić ich bohaterom, a swoich gości zaprasza do miejsc, o których one opowiadają. 

Każdy, kto jest zainteresowany tym, jakie historie i artefakty skrywa ziemia, na tej trasie tematycznej Szlaku Piastowskiego, powinien w pełni zaspokoić swoją ciekawość.  Wiedzie ona przez miejsca ważnych odkryć archeologicznych  i łączy je w spójną całość. Jak rozpocząć podróż do warstw ziemi?

Szlak Piastowski to przestrzeń największej koncentracji historycznych klasztorów polskich. W wielu z nich nadal kultywowane jest życie zakonne, choć często już przez inne wspólnoty. To tu działał Gall Anonim – kronikarz dziejów państwa polskiego i mnich benedyktyński. Tu otrzymujemy zaproszenie niezwykłą podróż do czasów mnichów, którzy oprócz tego, że czcili Boga, zakładali nowe wsie, ogrody i zakłady rzemieślnicze, tworzyli polską i regionalną kulturę.

Kalendarium wydarzeń

Nie znaleziono żadnych wydarzeń

Zapisz się na newsletter